Zvērinātu advokātu birojs KLOTIŅI SERĢIS sekmīgi pārstāv klientus strīdos par laulāto kopmantas sadali

20161205_peteris
Zvērinātu advokātu birojs KLOTIŅI SERĢIS sekmīgi realizēja klientu interešu pārstāvību divos strīdos par laulāto kopmantas sadali un īpašumtiesību atzīšanu. Izvērtējot advokāta sniegto argumentāciju un pievienotos pierādījumus, tiesa atzina, ka mantas iegūšanas fakts laulības kopdzīves laikā pats par sevi nedod pamatu uzskatīt šo mantu kā laulāto kopīgu mantu, uz kuru būtu attiecināmi noteikumi, kas paredz, ka viss, ko laulības laikā iegūst laulātie kopīgi vai ar otra laulātā darbības palīdzību, ir laulāto kopīga manta. Ja otra laulātā līdzdalību mantas iegādē un kopmantas radīšanā nav iespējams konstatēt, tad šāda manta nevar tikt atzīta par laulāto kopīgu mantu.

Klientu pārstāvību šajās lietās nodrošināja zvērināts advokāts PĒTERIS SERĢIS.