Pakalpojumi

Individuāli risinājumi

Komercsabiedrībām

Starptautiskās iespējas

Prasības pieteikumu sagatavošana

Sagatavojam prasības pieteikumus tiesām un šķīrējtiesām par klientam nepieciešamo juridisko jautājumu un tiesisko attiecību risināšanu, tajā skaitā sastādām prasības pieteikumus Eiropas Cilvēktiesību tiesai.

Aizstāvība kriminālprocesos

Nodrošinām klientu interešu aizstāvību kriminālprocesos pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs un visu instanču tiesās, sniedzot adekvātu un situācijai atbilstošu tiesisko palīdzību kriminālprocesā, tajā skaitā sniedzam juridisko palīdzību cietušām personām kriminālprocesā.

Klientu pārstāvēšana tiesās un šķīrējtiesās

Pārstāvam klientus visu instanču tiesās īpašumu, mantojuma, ģimenes un saistību strīdos, kā arī šķīrējtiesās, administratīvajā tiesā un Satversmes tiesā. Palīdzam izstrādāt klientam individuāli izdevīgāko tiesvedības stratēģiju un taktiku. Nodrošinām tiesisko palīdzību tiesu nolēmumu piespiedu izpildē, sadarbojoties ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem, tajā skaitā nodrošinām tiesu nolēmumu izpildi ārvalstīs.

Laulāto mantisko jautājumu risināšana

Sniedzam juridisko palīdzību ģimenes tiesībās, tajā skaitā risinot laulāto mantiskās attiecības, laulības līgumu slēgšanu un reģistrēšanu laulāto mantisko attiecību reģistrā, paternitātes noteikšanas jautājumos, laulības šķiršanas un kopmantas sadales jautājumos.

Juridiskā palīdzība valsts un pašvaldību iestādēs

Sniedzam klientam juridiskos palīdzību un pārstāvam klienta intereses jautājumos, kas saistīti ar juridisko jautājumu risināšanu valsts un pašvaldību iestādēs, tajā skaitā sagatavojam pieteikumus un sūdzības, pārsūdzot valsts un pašvaldību iestāžu lēmumus augstāk stāvošās institūcijās un tiesā.

Darījumu apkalpošana

Nodrošinām darījumu juridisko apkalpošanu, sākot no piedalīšanās sarunās ar darījuma partneriem līdz darījuma noslēgšanai un tā izpildes kontrolei, tai skaitā veicam visu darījumam nepieciešamo dokumentācijas izvērtēšanu, sagatavošanu un saskaņošanas procedūru starp pusēm un darījuma dalībniekiem, nepieciešamības gadījumā īpašumu un no tā izrietošo tiesību reģistrēšanu zemesgrāmatā.

Darījumi ar pamatkapitāla daļām, pamatkapitāla izmaiņas

Nodrošinām pilnu juridisko palīdzību komercsabiedrību pirkšanas un pārdošanas darījumos, sākot no darījuma juridiskās izpētes un risku izvērtēšanas, līdz nepieciešamās juridiskās dokumentācijas sagatavošanai un izpildes kontrolei. Nodrošinām komercsabiedrību dalībnieku un akcionāru interešu pārstāvību. Sagatavojam nepieciešamo dokumentāciju izmaiņām komercsabiedrības pamatkapitālā un dibināšanas dokumentos, ieskaitot pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu un šo dokumentu reģistrāciju.

Līgumu sagatavošana, izskatīšana un labojumu veikšana

Veicam līgumu izstrādi un saskaņošanu starp darījuma pusēm. Sniedzam juridisku atzinumu un izvērtējumu jau sagatavotiem līgumiem. Piedalāmies darījuma dalībnieku sarunās līgumu noslēgšanas vajadzībām, nepieciešamības gadījumā ierodoties pie klienta vai viņa darījuma partnera.

Konsultācijas publiskā iepirkuma tiesībās

Mūsu birojs nodrošina nepieciešamās konsultācijas un juridisko palīdzību publiskā iepirkuma jautājumos, tajā skaitā veicam iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma līgumu projektu izstrādi, sniedzam konsultācijas piedāvājumu sagatavošanā un noformēšanā, iepirkuma piedāvājuma apstrīdēšanā par iepirkuma dokumentāciju vai pasūtītāja lēmumiem, nodrošinām pārstāvību Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā.

Konsultācijas darba tiesībās

Sniedzam konsultācijas darba tiesisko attiecību un darba strīdu jautājumos, tai skaitā jautājumos par darba tiesisko attiecību nodibināšanu, grozīšanu vai izbeigšanu, veicam klientu pārstāvību darba strīdos tiesā un ārpustiesas kārtībā.

Komercsabiedrību reorganizācija

Veicam jebkura veida komercsabiedrības reorganizācijas dokumentu izstrādi, tajā skaitā nodrošinām komercsabiedrības sadalīšanu, pārveidošanu, apvienošanu vai līdzdalības iegūšanu citās sabiedrībās.

Komercsabiedrību dibināšana

Veicam komercsabiedrību dibināšanas dokumentu izstrādi un komercsabiedrības dibināšanas reģistrāciju. Sniedzam konsultācijas sabiedrības pārvaldes struktūras izveidē, tiesību deleģējumos un nepieciešamās dokumentācijas reglamentēšanā. Apkalpojam arī ar komercsabiedrības pārvaldes un uzraudzības institūciju saistītos tiesību jautājumos.

EUROPEAN LAW FIRM

Ņemot vērā Latvijas ekonomisko attīstību divās desmitgadēs, izveidotās rūpniecības un tirdzniecības saites ar citām valstīm, mūsu birojs nodrošina risinājumus, kuri ātri un efektīvi palīdz sasniegt biznesa videi nepieciešamos rezultātus. Ar mūsu biroja partneriem Eiropas advokātu biroju tīklā EUROPEAN LAW FIRM mēs spējam pilnībā apkalpot ārvalstu uzņēmējus Latvijā, kā arī nodrošināt Latvijas biznesa videi nevainojamu juridisko pakalpojumu izpildi 27 Eiropas valstīs ar vairāk nekā 950 pieredzējušu advokātu un juristu palīdzību. EUROPEAN LAW FIRM ir dibināta 1989. gadā un ir pirmā advokātu biroju apvienība, kura ir reģistrēta Briselē kā Eiropas Ekonomisko Interešu Grupa (EEIG).

European Law Firm

2010. gada 28. maijā European Law Firm kopsapulcē Stokholmā advokātu birojs “KLOTIŅI SERĢIS” tika uzņemts European Law Firm, kas ir neatkarīgu advokātu biroju tīkls un piedāvā juridiskos pakalpojumus gan Eiropā, gan ārpus tās robežām.

European Law Firm dibināta 1989. gadā, ņemot vērā pieprasījumu pēc juridiskajiem pakalpojumiem dažādās jurisdikcijās. European Law Firm ir pirmais juridisko pakalpojumu sniedzēju tīkls, kurš ir reģistrēts Briselē kā Eiropas Ekonomisko interešu grupa (EEIG). Tīkls apvieno advokātu birojus, kas atrodas 26 Eiropas valstīs, ar vairāk nekā 700 juristiem visā Eiropā.