Uzvarēts publisko iepirkumu strīds

Stājies spēkā Augstākās tiesas Senāta nolēmums sarežģītā publisko iepirkumu strīdā, kurā mūsu kolēģi, zvērināti advokāti Pēteris Serģis un Juris Balodis-Bolužs sekmīgi pārstāvēja valsts SIA “Latvijas Valsts ceļi” strīdā ar AS BMGS par sarunu procedūras rezultātā starp “Latvijas Valsts ceļi” un AS  “Latvenergo” kā pasūtītājiem no vienas puses un izpildītāju ( kurā apvienojušās AS “LNK Industries” un SIA “LT BETONS”) no otras puses, noslēgtās vienošanās atzīšanu par spēkā neesošu. Ar strīdus vienošanos tika grozīti Rīgas HES drenāžas sistēmas rekonstrukcijas darbi. Tiesvedības laikā risināti virkne komplicētu tiesību piemērošanas jautājumi, piemēram, vai publisko iepirkumu procesā, piemērojot sarunu procedūru bez paziņojuma par līgumu, ir pieļaujams veikt būtiskus grozījumus iepirkuma līgumā, ja pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi, kuri sākotnēji netika iekļauti līgumā vai būvniecības projektā, bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei.